เข้าสู่ระบบ

โปรดระบุชื่อผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158246
ที่อยู่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อีเมล์ mailmaster@anamai.mail.go.th
โทร. 0-2590-4000


โปรดอ่าน :
ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)


คู่มือการเข้าใช้งานระบบ D-Fins